Urentabel en leerlijnen

Leerroute

Ons onderwijs heeft als uitgangspunt het datagestuurd en opbrengstgericht werken. Dat betekent dat we afhankelijk van de resultaten, de opbrengsten en de onderwijsbehoeften de leerling plaatsen in een leerroute.

Deze leerroute bepaalt waar de lesstof over gaat. Twee keer per jaar kijken we of de leerroute nog passend is bij de ontwikkeling van het kind. Wij maken gebruik van leerlijnen voor al onze groepen. Deze zijn uitgewerkt in arrangementskaarten.

In deze arrangementskaarten staat welke doelen wij willen behalen en welke methodieken wij hiervoor gebruiken. Er is concreet te zien wat de school doet om leerlingen leerdoelen door de jaren heen te laten behalen die passen bij hun perspectief op vervolgonderwijs. Er wordt hierbij kritisch gekeken naar de inzet van de methoden.

In de begeleiding aan onze leerlingen bieden wij drie leerroutes:

 • Basis leerroute
  De meeste leerlingen van volgen deze leerroute. Wanneer de doelen van deze leerroute behaald worden heeft de leerling perspectief om uit te stromen naar vmbo Basis/Kader.
 • Verdiepte leerroute
  Deze leerroute is bedoeld voor leerlingen bij wie het erg goed gaat in een vak of in meerdere vakken. Deze leerlingen kunnen vaak met minder instructie aan het werk en worden uitgedaagd met extra uitdagende leermaterialen. Deze leerlingen hebben het perspectief om uit te stromen naar vmbo Gemengd/Theoretisch. Ook kan tussentijds gedacht worden aan een over- of terugplaatsing naar het regulier basisonderwijs.
 • Intensieve leerroute
  Er zijn ook leerlingen voor wie de basis leerroute moeilijker te volgen is. In groep 1 t/m 5 krijgen deze leerlingen extra instructie en waar nodig andere verwerkingsstof of materialen. Vanaf groep 6 kiezen we soms voor het aanpassen van de doelen, een verwerking op een passender niveau of we passen de hoeveelheid leerstof aan. Ook geven we soms de leerling meer tijd om het doel te behalen. Soms bekijken we of een andere vorm van onderwijs passender is. De uitstroom bij deze leerroute is in principe praktijkonderwijs.
 • Een enkele keer is het nodig om een leerling te laten doubleren
  Met betrekking tot doubleren hanteren we de volgende werkwijze: doubleren gebeurt alleen bij hoge uitzondering. Dit is erg afhankelijk van de leerontwikkeling en leervoorwaarden van de leerling. Doubleren moet een toegevoegde waarde hebben en er moet een degelijk plan liggen over het leerstofaanbod. Mocht dit het geval zijn, dan kiezen we bij voorkeur voor doubleren in groep 4.

Vanaf groep 3 nemen we een CITO toets af om de didactische ontwikkeling van onze leerlingen te volgen. Soms komt de uitslag van de CITO toets niet overeen met hoe de leerling in de klas functioneert. In groepsbesprekingen staan we hierbij stil. De teamleider bepaalt samen met de leerkracht het onderwijsaanbod op groepsniveau. Daarnaast bepaalt de Commissie van Leerlingzorg, in overleg met de leerkracht, of voor een individuele leerling aanpassingen in het aanbod wenselijk zijn.

Urentabel