Ouders

Contactmomenten met ouders

Om goed onderwijs te leveren, is het belangrijk dat er een goed contact is tussen de school en de ouders. Hiervoor organiseren we verschillende contactmomenten.

Contact met de leerkracht

Het is belangrijk dat ouders weten wat er op de school van hun kind gebeurt. Ook weet de leerkracht graag de bijzonderheden van thuis. Het is voor de leerkracht bijvoorbeeld prettig om te lezen wat de leerling in het weekend heeft gedaan. We houden contact met elkaar via de app Parro, de inloggegevens hiervoor krijgt u via de leerkracht.

Telefonisch contact

Als u vragen heeft aan de leerkracht, dan kunt u bellen naar school. De leerkracht kan u na schooltijd (na 14.30 uur) te woord staan. Onder lestijd is dit niet mogelijk omdat dit de lessen zou verstoren.

Meekijken bij de logopedie.

U bent altijd welkom om een logopedische behandeling van uw kind bij te wonen. De logopedist maakt hiervoor aan het begin van het schooljaar een afspraak voor met u. U krijgt dan ook een vragenlijst mee over wat u opvalt in de taal van uw kind en wat u als ouder belangrijk vindt waar aan gewerkt wordt tijdens de logopedie. Deze lijst wordt met u besproken.

Oudercontact

Een aantal keer per jaar nodigen we uit voor een gesprek: In de jaarkalender vindt u de dagen waarop deze gesprekken plaatsvinden.

 • Startgesprek: kennismaking met leerkracht en afspraken over het contact.
 • Doelengesprek: Na de herfstvakantie bespreken we in overleg met u en uw kind (vanaf groep 5) aan welke doelen we het komende jaar gaan werken.
 • Voor leerlingen in groep 8 is er in februari/maart een adviesgesprek.
 • Gesprek na de voorjaarsvakantie. We bespreken de uitkomsten van de toetsen, het rapport en de tussenevaluatie OPP.
 • Het laatste gesprek vindt plaats vlak voor de zomervakantie. We evalueren en willen in dit gesprek de doelen voor het nieuwe OPP bespreken zodat we samen met u kunnen beslissen aan welke doelen we in het volgend schooljaar werken. U hoort tijdens dit gesprek tevens naar welke groep uw kind zal gaan.
 • Het is altijd mogelijk om tussentijds een gesprek aan te vragen met de leerkracht en/of logopedist.

Arrangeren

In februari worden alle arrangementen van de leerlingen op Montaal bekeken. Hoe gaat dit in zijn werk:

De overleggen met de Commissie van Leerlingzorg. Het gesprek gaat over:

Heeft de ondersteuning op Montaal uw kind geholpen? Is er nieuw onderzoek nodig? Heeft uw kind het komende jaar ondersteuning op Montaal nodig? Is er nog specialistische hulp van Auris nodig/is er nog sprake van een TOS (taalontwikkelingsstoornis)/of SH (slechthorend) problematiek? Zijn er nog afspraken voor het komende jaar die beschreven moeten worden in het ontwikkelingsperspectief (OPP)?

In dit OPP staat:

 • wat de sterke kanten van uw kind zijn, wat goed gaat;
 • waarom uw kind extra hulp nodig heeft;
 • welke hulp uw kind krijgt;
 • wat het resultaat moet zijn van deze hulp;
 • resultaten van testen en toetsen.

Wat levert het gesprek op?

Er kunnen drie uitkomsten zijn van het gesprek:

 • Uw kind krijgt de juiste ondersteuning, de ondersteuning loopt ongewijzigd door (uw kind behoudt het intensieve arrangement en blijft op Montaal).
 • Uw kind heeft meer of minder ondersteuning nodig, het arrangement wordt aangepast. (een medium of licht arrangement op een andere school).
 • Uw kind heeft geen ondersteuning van Auris meer nodig, het arrangement stopt (uw kind gaat naar het regulier onderwijs of naar een andere vorm van onderwijs).

Besluitbrief van de CvO

U ontvangt een besluitbrief als: uw kind naar een andere school gaat. Op www.auris.nl staan filmpjes over het evaluatiegesprek.

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

Op Auris Montaal vinden we het belangrijk dat we samenwerken met de ouders. We betrekken ouders bij ons beleid. Via panelgesprekken vragen we ouders om mee te denken met ons meerjarenplan.

Oudergesprekken

Drie keer per jaar nodigen wij u uit voor een oudergesprek. In dit gesprek vertellen de leerkracht en de logopedist waar de afgelopen maanden aan is gewerkt. In de jaarkalender vindt u de dagen waarop deze gesprekken plaatsvinden.

 

Het eerste gesprek vindt plaats na de herfstvakantie. Het ontwikkelingsplan en de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind wordt besproken. De leerkracht vertelt dan hoe het met uw kind gaat in de klas.

 

Het tweede gesprek vindt plaats na de voorjaarsvakantie. We bespreken de uitkomsten van de toetsen. De leerlingen in de aanvangsgroepen krijgen een kinderrapport mee. In dit rapport kan de leerling zelf zien waar hij goed in is. Zijn sterke kanten worden op een eenvoudige manier opgeschreven. Dit rapport kan de leerling laten zien aan oma’s, opa’s en andere belangstellenden.

 

Het derde gesprek vindt plaats vlak voor de zomervakantie. In dit gesprek evalueren we het schooljaar. Welke ontwikkelingen heeft uw kind gemaakt? We kijken vooruit naar het nieuwe schooljaar. U hoort tijdens dit gesprek naar welke groep uw kind zal gaan. U krijgt van ons het leerlingenverslag voorafgaand aan het gesprek.

 

Het is altijd mogelijk om tussentijds een gesprek aan te vragen met de leerkracht en/of logopedist.

Ouder-kind workshop

Gedurende het schooljaar organiseren we op Auris Montaal een aantal ouder-kind workshops. Voor de groepen 1-2 zijn dat er 5 per jaar, voor de groepen 3,4 en 5 zijn er 4 ouder- kind workshops per jaar en voor de groepen 6, 7 en 8 zijn er 3 ouder-kind workshops per jaar. De ouder-kind workshop hebben elke keer een ander thema, bijvoorbeeld woordenschat, interactief voorlezen etc.  De ouder-kind workshop start met een gezamenlijke opening waarbij ouders/verzorgers informatie krijgen over het thema. Ook is er in het eerste gedeelte ruimte voor ouders/verzorgers om elkaar te ontmoeten. Na het het gezamenlijke deel gaan de ouders/verzorgers de klas in. Hier zien zij hoe er op school wordt gewerkt aan het behandelde thema. Na de les is gaan de ouders/verzorgers samen met hun kind een opdracht uitvoeren binnen dit thema.

Parro

Nieuwsvoorziening vanuit de groep komt via de app Parro. De leerkracht maakt een groep aan, waarvoor u wordt uitgenodigd. Via Parro krijgt u een kijkje in de groep.

Vrijwillige ouderbijdrage

Voor groep 1 tot en met groep 8 vragen wij geen ouderbijdrage. De school bekostigt zelf de leuke activiteiten voor de leerlingen zoals: sinterklaascadeautjes, kerstfeest, materiaal voor podiumoptredens, excursies, schoolreis en kamp.

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschap binnen Auris is als volgt geregeld.

 • Er is één Medezeggenschapsraad (MR) voor alle scholen en ambulante diensten van Auris Onderwijs.
 • Er is een deelraad op regioniveau.
Meer informatie