Kwaliteit

Kwaliteit

De kwaliteit van onze school wordt bepaald door verschillende aspecten. Al deze aspecten zijn even belangrijk en vormen samen onze kwaliteitszorg. Door op een onderdeel te klikken vind je meer informatie over waar we staan, wat onze ambities zijn en hoe we daar willen komen. Onze plannen en ambities komen ook terug in het school- en/of jaarplan. Deze vind je op de pagina van onze school.

Cliëntervaringsonderzoek (CEO)

Om de tevredenheid van ouders, leerlingen, medewerkers (bv. leraren, onderwijsassistenten) en onze specialisten (bv. logopedisten, orthopedagogen) in kaart te brengen, wordt elke twee jaar het cliëntervaringsonderzoek (CEO) afgenomen. Alle medewerkers, specialisten, ouders en leerlingen ontvangen een digitale vragenlijst met vragen. De vragen gaan onder andere over: onderwijs, begeleiding, ontwikkelingsperspectief, communicatie, ouderbetrokkenheid en procedures. De antwoordschaal bestaat uit oneens (1), meer oneens dan eens (2), meer eens dan oneens (3) en eens (4). Hieronder zijn de resultaten van het CEO van 2021 te zien. De resultaten op het gebied van (sociale) veiligheid worden apart weergegeven onder ‘Veiligheid’.

Na afloop van het onderzoek organiseren wij een stakeholderreview. Dit is een gesprek waarbij de teamleider, medewerkers, specialisten en ouders de resultaten bespreken. Aan de hand van dit gesprek wordt bepaald waar de school staat, waar we willen staan en hoe we daar komen.

 

De school is er trots op dat de ouders en leerlingen zich welkom voelen en er veel aandacht is voor het kind. Ouders worden betrokken bij de school onder andere door ouderkind workshops. Ouders geven aan zich gehoord te voelen door de school. Daarnaast is de school trots op de deskundigheid en de samenwerking tussen verschillende disciplines.

 

Daarnaast heeft de school ook verbeterpunten geformuleerd, zo willen we eraan werken om de communicatie individueler en doelgerichter te maken. Daarnaast wil de school in de communicatie naar ouders verbeteren door Parro meer in te zetten. Ook wil de school meer aandacht besteden aan sociale emotionele ontwikkeling van de leerlingen door speelafspraken thuis te stimuleren en ouders mee te nemen wat er binnen de klas wordt gedaan aan sociaal- emotionele ontwikkeling. Tot slot wil de school de samenwerking met de AD intensiveren en de naamsbekendheid van TOS vergroten.

Veiligheid

Wij willen graag dat iedereen zich veilig voelt op school. Daarom wordt jaarlijks de veiligheidsmonitor afgenomen. Dit is een vragenlijst waarmee het gevoel van veiligheid op de school in kaart wordt gebracht. Om het jaar wordt deze vragenlijst tegelijk afgenomen met het CEO, dan vullen ook ouders, medewerkers en specialisten de vragen in. Het andere jaar is de veiligheidsmonitor een losse vragenlijst enkel voor leerlingen.

 

Om rekening te houden met de mogelijkheden van al onze leerlingen zijn vier versies van de vragenlijst voor leerlingen beschikbaar:

 • een versie met de vragen en tekst;
 • een voorgelezen versie met tekst;
 • een versie met op elke pagina één vraag ondersteund door NmG;
 • een versie met op elke pagina één vraag met NGT.

 

De antwoordschaal bestaat uit oneens (1), meer oneens dan eens (2), meer eens dan oneens (3) en eens (4).

 

Hieronder ziet u de resultaten van de veiligheidsmonitor van 2021, ingevuld door de leerlingen, medewerkers en ouders.

De leerlingen van Montaal voelen zich veilig, afgelopen jaar is dit licht gedaald. Er is blijvend aandacht voor de omgang met pesten en conflicten en leerlingen bewuster maken van emoties.

 

Sinds 2020 wordt de sociale veiligheid ook gemeten bij jonge leerlingen (groep 1 tot en met 4). Bij deze groep leerlingen gaat een onderwijsassistent individueel in gesprek met de leerlingen om zo samen een aangepaste versie van de vragenlijst in te vullen. Bij alle stellingen is gebruik gemaakt van een tweepuntsantwoordschaal, met een minimale score van 1 en een maximale score van 2. Een hoge waardering op de stellingen betekent een hoge mate van sociale veiligheid en welbevinden onder de leerlingen.

Uit de resultaten blijkt dat jonge leerlingen van Auris Montaal zich in hoge mate veilig voelen.

Uitstroom en bestendiging

Wij houden bij naar welk niveau onze leerlingen uitstromen. Ook houden we bij of leerlingen uitstromen volgens de verwachte uitstroombestemming in het ontwikkelingsperspectief en of leerlingen twee jaar na het uitstromen nog steeds op dezelfde bestemming zitten (bestendiging). Deze gegevens worden jaarlijks door de Onderwijsinspectie uitgevraagd over het afgelopen schooljaar.

 

Jaarlijks stromen leerlingen uit ons onderwijs met name uit naar het regulier onderwijs, het speciaal onderwijs of het (speciaal) voortgezet onderwijs. Wanneer een leerling vóór het einde van groep 8 uitstroomt, spreken we van tussentijdse uitstroom. Het streven is om zo veel mogelijk leerlingen, wanneer zij daaraantoe zijn, tussentijds uit te laten stromen naar het regulier onderwijs (regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs) in het kader van passend onderwijs. In sommige gevallen stroomt een leerling tussentijds uit naar een andere school voor speciaal onderwijs. Een leerling kan bijvoorbeeld vanwege een verhuizing naar een andere school moeten, of er wordt geconstateerd dat de leerling beter op zijn plek is op een school voor leerlingen met ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische problematiek.

 

Uitstroombestemmingen

In schooljaar 2021-2022 zijn in totaal 23 leerlingen uitgestroomd. Hiervan zijn 14 leerlingen tussentijds uitgestroomd. Van deze leerlingen is 100% uitgestroomd naar het regulier onderwijs (regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs). Onze ambitie is dat 75% van de leerlingen die tussentijds uitstromen, uitstromen naar het regulier onderwijs. Deze ambitie is behaald. Wat opvalt is dat afgelopen jaar geen enkele leerling uitgestroomd is naar speciaal onderwijs en dat dit een groot verschil is met vorig jaar, toen stroomde 73% uit naar speciaal onderwijs.

Naast de tussentijdse uitstroom, wordt ook de einduitstroom in kaart gebracht. In 2021-2022 zijn 9 leerlingen uitgestroomd vanuit groep 8. Net zoals voorgaande jaren, stroomt het grootste gedeelte van de leerlingen uit naar het (vso) vmbo bbl + kbl of hoger (78%). We streven er naar dat minstens 60% van de eindschoolverlaters verder gaan op vmbo niveau of hoger. Dat is dit jaar behaald. De rest stroomt uit op praktijk niveau.

Uitstroombestemming volgens OPP

Wij houden bij of de uitstroombestemming overeenkomt met de verwachting in het ontwikkelingsperspectief van twee jaar geleden. In schooljaar 2021-2022 is 87% van de (einduitstroom-)leerlingen uitgestroomd volgens het niveau uit het ontwikkelingsperspectief van twee jaar geleden. Dit percentage is hoger dan vorig jaar. De ambitie is dat minstens 90% van de leerlingen uitstroomt volgens het perspectief. Dat is dit jaar niet behaald. Afgelopen schooljaren heeft er scholing en uitleg aan de professional plaats gevonden om te zorgen dat de uitstroombestemmingen goed worden ingeschat.

Bestendiging

Tot slot hebben we in kaart gebracht of de leerlingen die in schooljaar 2020-2021 zijn uitgestroomd, op 1 oktober 2022 nog steeds op dezelfde bestemming zitten als waarnaar zij zijn uitgestroomd. Van de leerlingen zit 96% nog op een bestemming van hetzelfde niveau. De school streeft naar 90% bestendiging en heeft dit behaald.

Conclusies en actiepunten

 

Conclusies: 

We zijn er trots op dat we de ambitie van 75 procent tussentijdse uitstroom naar regulier onderwijs behaald hebben. Daarnaast is ook de ambitie behaald dat leerlingen einduitstromen op VMBO-niveau of hoger.
Geen enkele uitstroom naar ander speciaal onderwijs. De bestendiging is al jaren hoog en ook hier zijn we trots op!

 

Actiepunten:

We willen komend jaar nog meer inzetten op scholing en coaching. Hierin is uitleg aan de professional om te zorgen dat de uitstroombestemmingen goed worden ingeschat erg belangrijk. We organiseren intervisiemomenten om met elkaar casuïstiek te bespreken. Op deze manier wordt er met elkaar gesproken en kritisch gekeken naar of een kind wel of niet voldoet om door- of uit te stromen. Hier nemen we ook onze nieuwe medewerkers is mee. Uit de cijfers van afgelopen jaar blijkt dat we door de scholing en coaching op de goede weg zijn. Waar we meer op willen inzetten is de samenwerking met de AD. We willen met AD in gesprek over eventuele doorstroom/uitstroom van leerlingen en gebruik maken van collegiale consultaties op casusniveau met de AD.

SCOL

Ook toetsen we de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen van groep 1 t/m 8 met behulp van SCOL. Dit is een vragenlijst die door de leraar per kind wordt ingevuld. We onderzoeken of de kinderen prettig in de groep functioneren. Daarnaast onderzoeken we de relatie tussen de leraar en het kind en de kinderen onderling. Ook het gevoel van veiligheid dat kinderen binnen de school en groep ervaren wordt onderzocht. We bespreken de uitkomsten van de SCOL tweemaal per jaar binnen het team. SCOL staat voor Sociale Competentie Observatielijst.

 

 

Inspectie

De onderwijsinspectie doet eens in de vier jaar een uitgebreid onderzoek bij het bestuur en de scholen van Auris. Hiermee onderzoeken ze of alle leerlingen onderwijs krijgen van voldoende kwaliteit. En of scholen voldoen aan de wet- en regelgeving en of ze hun financiën op orde hebben. De onderwijsbesturen zijn hiervoor verantwoordelijk en daarom doet de inspectie een uitgebreid onderzoek bij ieder bestuur.

 

In 2019 is de Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep voor het laatst beoordeeld. De kwaliteit van het onderwijs is beoordeeld met een voldoende. Het laatste rapport is te vinden op  de website van de onderwijsinspectie (zoek op ‘Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep’). Op deze pagina zijn ook de specifieke resultaten per school te vinden.
Meer informatie over de onderzoeken van de inspectie is te vinden op de website van de onderwijsinspectie.

 

De onderwijsinspectie kent een viertal onderzoeken. Hierover is meer informatie te vinden op de website van de onderwijsinspectie.

Leeropbrengsten

Elke twee jaar doet Auris een onderzoek bij al haar scholen naar de leeropbrengsten. De leeropbrengsten worden in kaart gebracht door te kijken naar de scores die leerlingen halen voor technisch lezen (LDM), begrijpend lezen (LBL), spelling (LSP), rekenen-wiskunde (LRA) en woordenschat (PEA). De resultaten worden vergeleken met de resultaten van voorgaande jaren en het gemiddelde van Auris.

 

De open lijn laat het gemiddelde resultaat van alle Auris-scholen zien, de dichte lijn geeft de resultaten van 2018 weer. Auris is momenteel bezig met het herontwerpen van het leeropbrengsten onderzoek.

De scores van Auris Montaal zijn op bijna elk onderdeel iets hoger dan het Auris-gemiddelde. Voor rekenen-wiskunde is een duidelijke stijging te zien. De resultaten van spelling zijn achteruit gegaan en zijn nu net onder het Auris-gemiddelde. In het team wordt uitgezocht waar deze terugval vandaan komt. De laatste tijd is extra aandacht besteed aan technisch lezen door de inzet van nieuwe methodes. Dit is ook terug te zien in de resultaten.

Interne audits

Iedere drie jaar vindt er een interne audit op de school plaats. Het auditteam komt dan langs op de school en onderzoekt of de school werkt volgens de kwaliteitsstandaarden zoals door de Onderwijsinspectie vastgesteld. Daarnaast kijkt het auditteam naar het Auris kwaliteitskader. De laatste interne audit heeft plaats gevonden in 2021.

 

Op basis van de audit heeft de commissie een beeld gekregen van de kwaliteit van de school als geheel. De commissie beoordeelt de kwaliteit van de vier kwaliteitsgebieden en het Auris kwaliteitskader met een voldoende. De school is trots op:

 

 • Binnen Auris Montaal staat de leerling centraal. Wij zien de leerling als een uniek en sociaal mens, met eigen karaktereigenschappen, kwaliteiten, mogelijkheden, problemen en beperkingen. Het lesaanbod stemmen wij af op de behoefte van de leerling.
 • Taal en taalverwerving staan centraal in alle lessen.
  Wij bieden Nederlands met ondersteunende gebaren (NMG) aan in de onderbouw waar dit nodig is. Ons personeel is hiervoor geschoold.
 • Spelen en het aanleren van sociale vaardigheden neemt een belangrijke plaats in in ons onderwijs.
  Wij zien spelen als een manier om te ontwikkelen en te leren. Het bevordert het leren en de taalontwikkeling en stimuleert het denken.

 

Logopedie maakt deel uit van ons onderwijsaanbod. De logopedische begeleiding bestaat uit:

 

 • onderzoek, observatie en diagnostie
 • mondelinge taallessen
 • individuele behandelingen
 • leerkrachtbegeleiding
 • ouderbegeleiding

 

Naar aanleiding van de uitkomsten zijn een aantal actiepunten geformuleerd:

 

 • Om ouders nog meer te betrekken bij het ontstaan van het beleid van het onderwijs zullen er oudergesprekken in de vorm van panelgesprekken georganiseerd gaan worden. Zo kunnen we op een gestructureerde wijze met ouders in gesprek over het beleid van het onderwijs op Montaal.
 • Er wordt komend jaar gewerkt aan visievorming rondom toetsing op Montaal.
 • De ouder kind workshops zoals ze afgelopen 2 jaar gedraaid hebben in de onderbouw zullen verder uitgebouwd gaan worden naar de midden- en bovenbouw.
 • Auris brede protocollen zullen Montaalspecifiek gemaakt worden.

Professionalisering

Auris heeft excellent toegerust personeel dat haar maatschappelijke opdracht met aantoonbare waarde uitvoert. Daartoe heeft Auris een volwaardig opleidingscentrum. Het interne cursusaanbod, dat volgens de modernste inzichten is opgesteld, stelt Auris in staat haar medewerkers op te leiden en hun expertise actueel te houden.