Kwaliteit

Kwaliteit

De kwaliteit van onze school wordt bepaald door verschillende aspecten. Al deze aspecten zijn even belangrijk en vormen samen onze kwaliteitszorg. Door op een onderdeel te klikken vind je meer informatie over waar we staan, wat onze ambities zijn en hoe we daar willen komen. Onze plannen en ambities komen ook terug in het school- en/of jaarplan. Deze vind je op de pagina van onze school.

Cliëntervaringsonderzoek (CEO)

Om de tevredenheid van ouders, leerlingen, medewerkers (bv. leraren, leraarondersteuners) en onze specialisten (bv. logopedisten, orthopedagogen) in kaart te brengen, wordt elke twee jaar het cliëntervaringsonderzoek (CEO) afgenomen. Alle medewerkers, specialisten, ouders en leerlingen (vanaf groep 5) ontvangen digitaal een vragenlijst met vragen over ons onderwijs. Onderwerpen waar vragen over gesteld worden zijn: onderwijs, begeleiding, ontwikkelingsperspectief, veiligheid, sociale veiligheid, communicatie, ouderbetrokkenheid en procedures. De beste beoordeling die gegeven kan worden is een 4, de minste beoordeling is een 1. Hieronder zijn de resultaten van het CEO van 2019 te zien.

Na afloop van het onderzoek organiseren wij een stakeholderreview. Dit is een gesprek waarbij de teamleiding van de school in contact komt met de medewerkers, specialisten en ouders om de resultaten te bespreken. Aan de hand van dit gesprek wordt bepaald waar de school staat, waar we willen staan en hoe we daar komen.

 

Het ervaringsonderzoek laat zien dat de medewerkers, specialisten, ouders en leerlingen tevreden zijn over de school. Leerlingen geven aan graag naar school te gaan. De school bereidt leerlingen goed voor op hun toekomst en de school draagt bij aan de taalontwikkeling. Naar aanleiding van het vorige onderzoek zijn actiepunten geformuleerd. De resultaten daarvan zijn helaas niet terug te zien in het huidige onderzoek, daarom worden een aantal actiepunten weer meegenomen.

 

Naar aanleiding van het vorige onderzoek zijn de gedragsafspraken voor het leerling uitgewerkt. Ook is het project Ouderbetrokkenheid 3.0 opgezet in samenwerking met de werkgroep ouderbetrokkenheid onder begeleiding van P. de Vries. Tot slot hebben de medewerkers een aantal bijscholingscursussen afgerond en hebben zij andere scholen bezocht om ‘een kijkje in de keuken te nemen’. De ambitie van onze school is dat het rapportcijfer van ouders en leerlingen minimaal een 8 blijft. Tevens streven we naar een score van 3,5 of hoger voor de ouderbetrokkenheid. Naar aanleiding van de stakeholderreview zijn een aantal actiepunten opgesteld:

 

  • Naar aanleiding van de huidige resultaten komt er opnieuw aandacht voor veiligheid. Zo wordt veiligheid opgenomen in het jaarplan en gaat gekeken worden naar het inoefenen van spel bij bijvoorbeeld gym, daarnaast gaan we de leerlingen de training Rots en Water aanbieden.
  • Ook wordt er weer ingezet op ouderbetrokkenheid, hierbij kan gedacht worden aan het uitnodigen van ouders voor leerzame activiteiten en ouders actief uit blijven nodigen voor de gesprekken die er zijn.
  • Tot slot willen wij aan de slag met mediawijsheid op school.

Veiligheid

Wij willen graag dat iedereen zich veilig voelt op school. Daarom wordt jaarlijks de veiligheidsmonitor afgenomen. De veiligheidsmonitor bestaat uit een aantal vragen voor leerlingen, ouders, leraren en specialisten om het gevoel van veiligheid van leerlingen in kaart te brengen. Om het jaar wordt deze vragenlijst tegelijk afgenomen met het CEO, het andere jaar is de veiligheidsmonitor een losse vragenlijst.

Binnen iedere rubriek is een aantal stellingen aan de leerlingen voorgelegd. De leerlingen konden op een vierpuntsschaal aangeven in hoeverre ze het met de stelling eens of oneens waren (1 = oneens, 4 = eens). De stellingen in de laatste rubriek zijn negatief geformuleerd en hebben een omgekeerde antwoordschaal van ‘nooit’ tot ‘altijd’). Een lagere score op deze schaal geeft aan dat de leerlingen een hogere sociale veiligheid ervaren. Deze resultaten zijn voor het maken van de bovenstaande grafieken omgezet zodat de resultaten goed te vergelijken zijn.

 

Om rekening te houden met de mogelijkheden van al onze leerlingen zijn vier versies van de vragenlijst voor leerlingen beschikbaar:

 

  • een versie met de vragen en tekst;
  • een voorgelezen versie met tekst;
  • een versie met op elke pagina één vraag ondersteund door NmG;
  • een versie met op elke pagina één vraag met NGT.

 

Daarnaast is sinds 2020 voor het eerst gewerkt met een aparte afname voor de leerlingen van groep 1 tot en met 4. Bij deze groep leerlingen gaat een onderwijsassistent in gesprek met de leerlingen (individueel) om zo samen een aangepaste versie van de vragenlijst in te vullen.

Onze leerlingen voelen zich veilig op school. Het gevoel van veiligheid is ten opzichte van vorig jaar ook toegenomen. Daarnaast waarderen ook de onderbouwleerlingen hun gevoel van veiligheid erg hoog. Naar aanleiding van de scores van vorig jaar is er opnieuw aandacht besteed aan veiligheid. Zo is veiligheid opgenomen in het jaarplan van 2019-2020 en is gekeken naar het inoefenen van spel bij bijvoorbeeld gym. Tot slot is de training Rots en Water aangeboden aan de leerlingen. We streven er naar om het huidige gevoel van veiligheid vast te houden of zelfs te verbeteren. Mocht u zelf ergens mee zitten rondom de veiligheid van uw kind of andere kinderen van de school, schroom dan niet contact op te nemen met ons aanspreekpunt pesten of de veiligheidscoördinator.

Uitstroom en bestendiging

Jaarlijks stromen leerlingen uit ons onderwijs met name uit naar het regulier onderwijs, het speciaal onderwijs of het (speciaal) voortgezet onderwijs. Wanneer een leerling voor groep 8 uitstroomt, spreken we van tussentijdse uitstroom. Het streven is om zo veel mogelijk leerlingen, wanneer zij daaraantoe zijn, tussentijds uit te laten stromen naar het regulier onderwijs (regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs). In sommige gevallen stroomt een leerling tussentijds uit naar een andere school voor speciaal onderwijs. Een leerling kan wegens een verhuizing naar een andere school moeten, of er wordt geconstateerd dat de leerling beter op zijn plek is op een school voor leerlingen met ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische problematiek.

 

In schooljaar 2018-2019 zijn 16 leerlingen tussentijds uitgestroomd. Van deze 8 leerlingen is 75% uitgestroomd naar het regulier onderwijs (basisonderwijs en speciaal basisonderwijs). Onze ambitie is dat 75% van de leerlingen die tussentijds uitstromen, uitstromen naar het regulier onderwijs. Deze ambitie is dit jaar, exact gehaald.

Naast de tussentijdse uitstroom, wordt ook de einduitstroom in kaart gebracht. Onze leerlingen stromen in verschillende richtingen uit. In de onderstaande figuur is te zien waar onze leerlingen het afgelopen jaar heen zijn gegaan.

In 2018-2019 zijn 10 leerlingen na groep 8 uitgestroomd. Hiervan is net zoals vorig jaar 60% van de leerlingen naar het vmbo bbl/kbl uitgestroomd. Daarnaast is één leerling uitgestroomd naar havo. De school streeft er naar dat 60% van de leerlingen uitstroomt naar het vmbo bbl/kbl of hoger is de afgelopen drie jaar behaald.

 

Of dit streven gehaald kan worden, is uiteraard ook afhankelijk van de leerlingen die uitstromen. Wij houden bij of de uitstroom overeenkomt met de verwachte uitstroom in het uitstroomperspectief van de leerling twee jaar eerder.

In schooljaar 2018-2019 is 92% van de leerlingen uitgestroomd zoals in het uitstroomperspectief twee jaar eerder is voorspeld. Vorig jaar ging het om 67% en stroomde 33% boven het perspectief uit. In 2018-2019 is 4% boven en 4% onder het perspectief uitgestroomd. Er kan zo gesproken worden van een goede balans. Het streven is dat 90% van de leerlingen uitstroomt volgens het perspectief zoals eerder voorspeld.

 

Tot slot hebben we in kaart gebracht of de leerlingen die in 2017-2018 zijn uitgestroomd, op 1 oktober 2019 nog steeds op dezelfde bestemming zitten als waarnaar zij zijn uitgestroomd. Van 89% van de leerlingen (39) weten we dat zij bestendigd zijn. Helaas lukt het niet altijd meer om deze gegevens goed in kaart te brengen door onder andere de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens). Dit maakt dat bij deze meting van 7% van de leerlingen (3) onbekend is of zij bestendigd zijn. Wij streven naar een bestendiging van 90%, dit streven is op 1% na ook dit jaar weer gehaald.

SCOL

Ook toetsen we de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen van groep 1 t/m 8 met behulp van SCOL. Dit is een vragenlijst die door de leraar per kind wordt ingevuld. We onderzoeken of de kinderen prettig in de groep functioneren. Daarnaast onderzoeken we de relatie tussen de leraar en het kind en de kinderen onderling. Ook het gevoel van veiligheid dat kinderen binnen de school en groep ervaren wordt onderzocht. We bespreken de uitkomsten van de SCOL tweemaal per jaar binnen het team. SCOL staat voor Sociale Competentie Observatielijst.

 

De resultaten van de SCOL worden binnenkort hier weergegeven.

Inspectie

De onderwijsinspectie kent een viertal onderzoeken. Hierover is meer informatie te vinden op de website van de onderwijsinspectie. In 2016 is onze school voor het laatst beoordeeld. De kwaliteit van het onderwijs van onze school is beoordeeld met een voldoende.

Leeropbrengsten

Elke twee jaar doet Auris een onderzoek bij al haar scholen naar de leeropbrengsten. De leeropbrengsten worden in kaart gebracht door te kijken naar de scores die leerlingen halen voor technisch lezen (LDM), begrijpend lezen (LBL), spelling (LSP), rekenen-wiskunde (LRA) en woordenschat (PEA). De resultaten worden vergeleken met de resultaten van voorgaande jaren en het gemiddelde van Auris.

 

De open lijn laat het gemiddelde resultaat van alle Auris-scholen zien, de dichte lijn geeft de resultaten van Auris Montaal weer.

De scores van Auris Montaal zijn op bijna elk onderdeel iets hoger dan het Auris-gemiddelde. Voor rekenen-wiskunde is een duidelijke stijging te zien. De resultaten van spelling zijn achteruit gegaan en zijn nu net onder het Auris-gemiddelde. In het team wordt uitgezocht waar deze terugval vandaan komt. De laatste tijd is extra aandacht besteed aan technisch lezen door de inzet van nieuwe methodes. Dit is ook terug te zien in de resultaten.

Interne audits

Minimaal elke vier jaar vindt een interne audit op de school plaats. Het auditteam komt dan langs op de school en onderzoekt of de school werkt volgens de goede procedures. De laatste interne audit heeft plaatsgevonden in 2016.

 

Het interne audit rapport laat zien dat bijna alle aspecten bij Montaal op orde zijn. Op het moment van de interne audit waren er nog geen aanspreekpunt pesten en veiligheidscoördinator aangesteld. Ondertussen is dit opgepakt. Daarnaast is onder andere naar aanleiding van de interne audit het OPP duidelijker gemaakt.

 

Er is heerst op school een prettige werksfeer. In de lessen is duidelijk te zien en te horen dat de medewerkers goed inspelen op de leerlingen. De school, de klassen en de gangen zijn netjes en functioneel ingericht.

Professionalisering

Auris heeft excellent toegerust personeel dat haar maatschappelijke opdracht met aantoonbare waarde uitvoert. Daartoe heeft Auris een volwaardig opleidingscentrum. Het interne cursusaanbod, dat volgens de modernste inzichten is opgesteld, stelt Auris in staat haar medewerkers op te leiden en hun expertise actueel te houden.