Kwaliteit

Kwaliteit

De kwaliteit van onze school wordt bepaald door verschillende aspecten. Al deze aspecten zijn even belangrijk en vormen samen onze kwaliteitszorg. Door op een onderdeel te klikken vind je meer informatie over waar we staan, wat onze ambities zijn en hoe we daar willen komen. Onze plannen en ambities komen ook terug in het school- en/of jaarplan. Deze vind je op de pagina van onze school.

Cliëntervaringsonderzoek (CEO)

Om de tevredenheid van ouders, leerlingen, medewerkers (bv. leraren, onderwijsassistenten) en onze specialisten (bv. logopedisten, orthopedagogen) in kaart te brengen, wordt elke twee jaar het cliëntervaringsonderzoek (CEO) afgenomen. Alle medewerkers, specialisten, ouders en leerlingen ontvangen een digitale vragenlijst met vragen. De vragen gaan onder andere over: onderwijs, begeleiding, ontwikkelingsperspectief, communicatie, ouderbetrokkenheid en procedures. De antwoordschaal bestaat uit oneens (1), meer oneens dan eens (2), meer eens dan oneens (3) en eens (4). Hieronder zijn de resultaten van het CEO van 2021 te zien. De resultaten op het gebied van (sociale) veiligheid worden apart weergegeven onder ‘Veiligheid’.

Na afloop van het onderzoek organiseren wij een stakeholderreview. Dit is een gesprek waarbij de teamleider, medewerkers, specialisten en ouders de resultaten bespreken. Aan de hand van dit gesprek wordt bepaald waar de school staat, waar we willen staan en hoe we daar komen.

 

De school is trots op de waardering van leerlingen met een zeer hoog rapportcijfer (9,2 gemiddeld) en de waardering door ouders voor OPP’s die in begrijpelijke taal zijn opgesteld. Er is duidelijke uitleg door leerkrachten en er is een hoge waardering voor taal- en spraakontwikkeling. Het persoonlijk contact met (nieuwe) ouders kan verbeterd worden.

 

De school heeft de volgende actiepunten geformuleerd:

 • Extra aandacht voor nieuwe ouders (die tijdens coronaperiode zijn gestart)
 • Ouderbijeenkomsten op meerdere tijdstippen organiseren
 • Afwijkende uitkomsten bespreken in het team

Veiligheid

Wij willen graag dat iedereen zich veilig voelt op school. Daarom wordt jaarlijks de veiligheidsmonitor afgenomen. Dit is een vragenlijst waarmee het gevoel van veiligheid op de school in kaart wordt gebracht. Om het jaar wordt deze vragenlijst tegelijk afgenomen met het CEO, dan vullen ook ouders, medewerkers en specialisten de vragen in. Het andere jaar is de veiligheidsmonitor een losse vragenlijst enkel voor leerlingen.

Om rekening te houden met de mogelijkheden van al onze leerlingen zijn vier versies van de vragenlijst voor leerlingen beschikbaar:

een versie met de vragen en tekst;
een voorgelezen versie met tekst;
een versie met op elke pagina één vraag ondersteund door NmG;
een versie met op elke pagina één vraag met NGT.
De antwoordschaal bestaat uit oneens (1), meer oneens dan eens (2), meer eens dan oneens (3) en eens (4).

Hieronder ziet u de resultaten van de veiligheidsmonitor van 2021, ingevuld door de leerlingen, medewerkers en ouders.

Het team van Auris Montaal richt het aanbod van de SEO op de aspecten die voor slechthorende kinderen en kinderen met een TOS (op basis van wetenschappelijk onderzoek) vooral van belang zijn gebleken in hun sociaal-emotionele ontwikkeling.

 

Te weten, het versterken van : het zelfvertrouwen,  de emotionele competentie en  de communicatieve redzaamheid.

 

Er wordt op Montaal voor SEO gewerkt met de methode Kwink.
We stimuleren daarbij expliciet de mate van sociale interactie van de leerlingen onderling en leggen in het leerstofaanbod de nadruk op activiteiten die de emotionele competentie versterken. Daarnaast krijgt elke groep tien Rots & water lessen per jaar. Deze lessen worden gegeven door een van de leerkrachten die bevoegd zijn om Rots en Water te geven én de eigen leerkracht. Alle personeelsleden hebben kennis van de bewoordingen en aanpak van Rots & water en kunnen daar in voorkomende situaties samen met de leerling of leerlingen op anticiperen.

 

Sinds 2020 wordt de sociale veiligheid ook gemeten bij jonge leerlingen (groep 1 tot en met 4). Bij deze groep leerlingen gaat een onderwijsassistent individueel in gesprek met de leerlingen om zo samen een aangepaste versie van de vragenlijst in te vullen. Bij alle stellingen is gebruik gemaakt van een tweepuntsantwoordschaal, met een minimale score van 1 en een maximale score van 2. Een hoge waardering op de stellingen betekent een hoge mate van sociale veiligheid en welbevinden onder de leerlingen.

De stellingen in de rubriek Sociale veiligheid 2 zijn negatief geformuleerd en hebben een omgekeerde antwoordschaal: nooit (1), soms (2), vaak (3) en altijd (4). Een lagere score op deze schaal geeft dus aan dat de leerlingen een hogere sociale veiligheid ervaren. Hieronder zijn de resultaten weergegeven voor de leerlingen, aangezien zij ieder jaar bevraagd worden.

* Let op, hier geldt een andere antwoordschaal

 

Uit de resultaten blijkt dat jonge leerlingen van Montaal zich in hoge mate veilig voelen.

Uitstroom en bestendiging

Wij houden bij naar welk niveau onze leerlingen uitstromen. Ook houden we bij of leerlingen uitstromen volgens de verwachte uitstroombestemming in het ontwikkelingsperspectief en of leerlingen twee jaar na het uitstromen nog steeds op dezelfde bestemming zitten (bestendiging). Deze gegevens worden jaarlijks door de Onderwijsinspectie uitgevraagd over het afgelopen schooljaar.

 

Jaarlijks stromen leerlingen uit ons onderwijs met name uit naar het regulier onderwijs, het speciaal onderwijs of het (speciaal) voortgezet onderwijs. Wanneer een leerling vóór het einde van groep 8 uitstroomt, spreken we van tussentijdse uitstroom. Het streven is om zo veel mogelijk leerlingen, wanneer zij daaraantoe zijn, tussentijds uit te laten stromen naar het regulier onderwijs (regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs) in het kader van passend onderwijs. In sommige gevallen stroomt een leerling tussentijds uit naar een andere school voor speciaal onderwijs. Een leerling kan bijvoorbeeld vanwege een verhuizing naar een andere school moeten, of er wordt geconstateerd dat de leerling beter op zijn plek is op een school voor leerlingen met ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische problematiek.

 

Uitstroombestemmingen

In schooljaar 2020-2021  zijn in totaal 23 leerlingen uitgestroomd. Hiervan zijn 11 leerlingen tussentijds uitgestroomd. Van deze leerlingen is 27% uitgestroomd naar het regulier onderwijs (regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs). Onze ambitie is dat 75% van de leerlingen die tussentijds uitstromen, uitstromen naar het regulier onderwijs. Deze ambitie is niet behaald. Wat opvalt is dat een groter aandeel naar speciaal onderwijs en een kleiner aandeel naar regulier onderwijs is gegaan in vergelijking met vorig jaar. Door de opgelopen achterstanden als gevolg van Corona zijn er minder leerlingen doorverwezen naar het regulier onderwijs. De leerlingen waarbij wij niet aan de onderwijsbehoefte konden voldoen & verkeerd geplaatste leerlingen hebben we doorverwezen naar passende scholen.

Naast de tussentijdse uitstroom, wordt ook de einduitstroom in kaart gebracht. In 2020-2021 zijn 12 leerlingen uitgestroomd vanuit groep 8. Net zoals voorgaande jaren, stroomt het grootste gedeelte van de leerlingen uit naar het vmbo bbl + kbl (42%). We streven er naar dat minstens 60% van de eindschoolverlaters verder gaan op vmbo niveau of hoger. Dat is dit jaar net niet behaald (59%). Of dit streven gehaald kan worden, is mede afhankelijk van de leerlingen die uitstromen. Veelal verlaten leerlingen met een hoger uitstroomniveau de school al eerder.

Uitstroombestemming volgens OPP

Wij houden bij of de uitstroombestemming overeenkomt met de verwachting in het ontwikkelingsperspectief van twee jaar geleden. In schooljaar 2020-2021 is 42% van de (einduitstroom-)leerlingen uitgestroomd volgens het niveau uit het ontwikkelingsperspectief van twee jaar geleden. Dit percentage is lager dan vorig jaar. De ambitie is dat minstens 90% van de leerlingen uitstroomt volgens het perspectief. Dat is dit jaar niet behaald. Afgelopen schooljaar heeft er scholing en uitleg aan de professional plaats gevonden om te zorgen dat de uitstroombestemmingen goed worden ingeschat.

* Dit schooljaar is de tussenuitstroom ook meegenomen.

 

Bestendiging

Tot slot hebben we in kaart gebracht of de leerlingen die in schooljaar 2019-2020 zijn uitgestroomd, op 1 oktober 2021 nog steeds op dezelfde bestemming zitten als waarnaar zij zijn uitgestroomd. Van de leerlingen zit 100% nog op een bestemming van hetzelfde niveau. De school streeft naar 90% bestendiging en heeft dit behaald.

Conclusies en actiepunten

 

Conclusies: 

Op Auris Montaal zijn we trots op dat de leerlingen nog op dezelfde bestemming zitten als waarnaar zij zijn uitgestroomd.
Mede als gevolg van Corona heeft er minder tussentijdse uitstroom plaats gevonden waardoor er een groot verschil is met voorgaande jaren.

 

Actiepunten:

Montaal kan zich verbeteren door de uitstroombestemming door het ontwikkelperspectief niet te vroeg bij te stellen. Afgelopen jaren zagen we dat leerlingen in de bovenbouw een goede ontwikkeling hebben doorgemaakt. Daarnaast willen we om het uitstroomperspectief beter vast te kunnen stellen gebruik gaan maken van de begrijpend luisteren toets naast de begrijpend lezen toetsen.

SCOL

Ook toetsen we de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen van groep 1 t/m 8 met behulp van SCOL. Dit is een vragenlijst die door de leraar per kind wordt ingevuld. We onderzoeken of de kinderen prettig in de groep functioneren. Daarnaast onderzoeken we de relatie tussen de leraar en het kind en de kinderen onderling. Ook het gevoel van veiligheid dat kinderen binnen de school en groep ervaren wordt onderzocht. We bespreken de uitkomsten van de SCOL tweemaal per jaar binnen het team. SCOL staat voor Sociale Competentie Observatielijst.

 

 

Inspectie

De onderwijsinspectie doet eens in de vier jaar een uitgebreid onderzoek bij het bestuur en de scholen van Auris. Hiermee onderzoeken ze of alle leerlingen onderwijs krijgen van voldoende kwaliteit. En of scholen voldoen aan de wet- en regelgeving en of ze hun financiën op orde hebben. De onderwijsbesturen zijn hiervoor verantwoordelijk en daarom doet de inspectie een uitgebreid onderzoek bij ieder bestuur.

 

In 2019 is de Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep voor het laatst beoordeeld. De kwaliteit van het onderwijs is beoordeeld met een voldoende. Het laatste rapport is te vinden op  de website van de onderwijsinspectie (zoek op ‘Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep’). Op deze pagina zijn ook de specifieke resultaten per school te vinden.
Meer informatie over de onderzoeken van de inspectie is te vinden op de website van de onderwijsinspectie.

 

De onderwijsinspectie kent een viertal onderzoeken. Hierover is meer informatie te vinden op de website van de onderwijsinspectie.

Leeropbrengsten

Elke twee jaar doet Auris een onderzoek bij al haar scholen naar de leeropbrengsten. De leeropbrengsten worden in kaart gebracht door te kijken naar de scores die leerlingen halen voor technisch lezen (LDM), begrijpend lezen (LBL), spelling (LSP), rekenen-wiskunde (LRA) en woordenschat (PEA). De resultaten worden vergeleken met de resultaten van voorgaande jaren en het gemiddelde van Auris.

 

De open lijn laat het gemiddelde resultaat van alle Auris-scholen zien, de dichte lijn geeft de resultaten van 2018 weer. Auris is momenteel bezig met het herontwerpen van het leeropbrengsten onderzoek.

De scores van Auris Montaal zijn op bijna elk onderdeel iets hoger dan het Auris-gemiddelde. Voor rekenen-wiskunde is een duidelijke stijging te zien. De resultaten van spelling zijn achteruit gegaan en zijn nu net onder het Auris-gemiddelde. In het team wordt uitgezocht waar deze terugval vandaan komt. De laatste tijd is extra aandacht besteed aan technisch lezen door de inzet van nieuwe methodes. Dit is ook terug te zien in de resultaten.

Interne audits

Iedere drie jaar vindt er een interne audit op de school plaats. Het auditteam komt dan langs op de school en onderzoekt of de school werkt volgens de kwaliteitsstandaarden zoals door de Onderwijsinspectie vastgesteld. Daarnaast kijkt het auditteam naar het Auris kwaliteitskader. De laatste interne audit heeft plaats gevonden in 2021.

 

Op basis van de audit heeft de commissie een beeld gekregen van de kwaliteit van de school als geheel. De commissie beoordeelt de kwaliteit van de vier kwaliteitsgebieden en het Auris kwaliteitskader met een voldoende. De school is trots op:

 

 • Binnen Auris Montaal staat de leerling centraal. Wij zien de leerling als een uniek en sociaal mens, met eigen karaktereigenschappen, kwaliteiten, mogelijkheden, problemen en beperkingen. Het lesaanbod stemmen wij af op de behoefte van de leerling.
 • Taal en taalverwerving staan centraal in alle lessen.
  Wij bieden Nederlands met ondersteunende gebaren (NMG) aan in de onderbouw waar dit nodig is. Ons personeel is hiervoor geschoold.
 • Spelen en het aanleren van sociale vaardigheden neemt een belangrijke plaats in in ons onderwijs.
  Wij zien spelen als een manier om te ontwikkelen en te leren. Het bevordert het leren en de taalontwikkeling en stimuleert het denken.

 

Logopedie maakt deel uit van ons onderwijsaanbod. De logopedische begeleiding bestaat uit:

 

 • onderzoek, observatie en diagnostie
 • mondelinge taallessen
 • individuele behandelingen
 • leerkrachtbegeleiding
 • ouderbegeleiding

 

Naar aanleiding van de uitkomsten zijn een aantal actiepunten geformuleerd:

 

 • Om ouders nog meer te betrekken bij het ontstaan van het beleid van het onderwijs zullen er oudergesprekken in de vorm van panelgesprekken georganiseerd gaan worden. Zo kunnen we op een gestructureerde wijze met ouders in gesprek over het beleid van het onderwijs op Montaal.
 • Er wordt komend jaar gewerkt aan visievorming rondom toetsing op Montaal.
 • De ouder kind workshops zoals ze afgelopen 2 jaar gedraaid hebben in de onderbouw zullen verder uitgebouwd gaan worden naar de midden- en bovenbouw.
 • Auris brede protocollen zullen Montaalspecifiek gemaakt worden.

Professionalisering

Auris heeft excellent toegerust personeel dat haar maatschappelijke opdracht met aantoonbare waarde uitvoert. Daartoe heeft Auris een volwaardig opleidingscentrum. Het interne cursusaanbod, dat volgens de modernste inzichten is opgesteld, stelt Auris in staat haar medewerkers op te leiden en hun expertise actueel te houden.