Praktische informatie

Praktische informatie

Op deze pagina kunt u alle praktische informatie van onze school. Heeft u alsnog vragen, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Goedkoop software aanschaffen (Schoolspot)

Basisschoolleerlingen en hun ouders kunnen lid worden van Schoolspot.nl. U kunt dan softwarepakketten tegen de laagste prijzen aanschaffen. Ben u geïnteresseerd? Kijk op de website van Schoolspot en log in onder Basisonderwijs.

Leerlingenvervoer en verkeer rond de school

Als uw kind gebruik maakt van het leerlingenvervoer, zal de gemeente ieder jaar opnieuw beoordelen of uw kind het komende schooljaar weer in aanmerking komt voor het leerlingenvervoer. Bij de meeste gemeenten kunt u alleen nog digitaal een aanvraag doen. Vaak vraagt de gemeente om een schoolverklaring. U kunt deze opvragen bij de administratie van onze school. U ontvangt van ons de schoolverklaring per e-mail retour, zodat u deze digitaal kunt meesturen naar de gemeente.

 

Brengt u uw kind zelf naar school? Parkeert u dan buiten de wijk. Dit in verband met de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid voor de schoolbusjes. Ook de buurtbewoners stellen dit zeer op prijs.

 

Als uw kind ziek is of om een andere reden niet met de chauffeur mee hoeft, moet u zelf de chauffeur of het vervoersbedrijf inlichten. Als uw kind te laat wordt opgehaald of thuisgebracht, kunt u bellen met het vervoersbedrijf. Ook als u ontevreden bent over het vervoer of vragen heeft, kunt u contact opnemen met het vervoersbedrijf. Komt u er niet uit met hen, dan kunt u contact opnemen met de gemeente. U kunt de school altijd om advies vragen. Wij vinden het, net als u, belangrijk dat het vervoer van de leerlingen vlot, verantwoord en plezierig verloopt.

 

Auris Montaal heeft verkeersafspraken opgesteld om de weg naar school en naar huis zo veilig mogelijk te maken. Deze verkeersafspraken staan in dit document. Meer informatie is ook te vinden in dit document over verkeersveiligheid.

Sportdag

Ieder jaar organiseert de school voor de leerlingen een sport- en speldag middels deelname aan de koningsspelen. De datum wordt op de jaarkalender vermeld. De leerlingen nemen deel aan diverse atletiekonderdelen, zoals hardlopen, verspringen en hoogspringen. Naast bovengenoemde onderdelen is er tijd ingeruimd voor spel. Het vervoer naar het sportterrein wordt door de school geregeld. Supporters zijn natuurlijk van harte welkom.

Sport voor leerlingen met beperkingen

Leerlingen op onze school hebben vaak moeite om een goede aansluiting te vinden op een reguliere sportclub en met hun leeftijdgenootjes. Gelukkig zijn er in Brabant sportclubs die ingesteld zijn op leerlingen met beperkingen.

Film

De leerlingen produceren een film. Deze wordt afgespeeld op de afscheidsafscheidsavond in een van de laatste schoolweken. Ouders en personeel zijn van harte welkom. Alle leerlingen van de schoolverlatersgroep spelen in de film mee.

Schoolkamp en andere activiteiten buiten het rooster

Schoolkamp

Ieder jaar organiseert de bovenbouw een schoolkamp. De ouders krijgen aan het begin van het kalenderjaar informatie over de bestemming en de bagage.

 

Schoolreis

Tijdens de schoolreis gaan alle leerlingen, leerkracht en soms ook ouders met elkaar een dagje op pad. Vooral om met elkaar te ontspannen. De kleuterbouw organiseert zelf een schoolreisje: naar het bos, spelletjes in de buurt of een dagje weg. Oudere leerlingen gaan soms langer dan een dag op schoolreis. Dit hangt af van het vervoer. De schoolreiscommissies informeren de ouders over de bestemming en de kosten van de reis.

 

Excursie

Wij vinden beleving heel belangrijk bij de ontwikkeling van taal. Daarom gaan wij regelmatig op excursie. Dit kan een excursie naar een bakkerij, een winkel of een museum zijn. Soms gaan we naar het mooie park vlakbij de school waar we buiten onderwijs kunnen geven. Soms vragen wij de ouders om te rijden.

 

Schoolverlatersdag

Wij organiseren voor de eindgroepen een schoolverlatersdag. De leerlingen gaan dan onder begeleiding naar bijvoorbeeld een zwembad.

Verkeersdiploma

De leerlingen zullen op het schoolplein een aantal fietsvaardigheden oefenen. Deze oefeningen zijn afgeleid van het project ‘Trapvaardig’. Alle schoolverlaters nemen deel aan het landelijk schriftelijk examen.

Schoolfotograaf

Elk jaar komt de schoolfotograaf bij ons op school. Hij maakt een foto van de leerling apart en van de hele groep. Als u meer kinderen op onze school heeft, dan wordt er ook een foto van uw kinderen samen gemaakt. U betaalt achteraf alleen de foto’s die u wilt houden. De fotograaf geeft de foto’s digitaal aan school voor het schooldossier.

Hoofdluis

Iedereen kan hoofdluis krijgen. Ook al was je je haar heel vaak. Leerlingen en ouders schamen zich er vaak voor en durven het aan niemand te vertellen. Dat is jammer, omdat het dan vaak veel te laat ontdekt wordt. Er is op Auris Montaal een ‘luizenwerkgroep’ in samenwerking met de GGD West-Brabant. Wij controleren de leerlingen regelmatig op hoofdluis. De bedoeling is dat dit na iedere vakantie gebeurt. Constateren wij hoofdluis, dan krijgt de groep waarin de leerling zit een brief mee naar huis. Daarin staat waar u op moet letten. De leerling waarbij wij hoofdluis hebben geconstateerd, krijgt een rode brief mee naar huis. Wij bellen de ouders van de leerling op.

Zoekgeraakte eigendommen

Wij adviseren de leerlingen geen waardevolle eigendommen mee te nemen naar school. De school is niet aansprakelijk voor het zoek raken of beschadigen van de eigendommen van de leerling.

Bedrijfshulpverlening en ontruimingsplannen

Veiligheid, gezondheid en het welbevinden van leerlingen en teamleden zijn zaken die op Auris Montaal iedere dag nauwlettend in de gaten gehouden worden door alle teamleden en in het bijzonder door de preventiemedewerkers, de BHV-ers en de EHBO-ers . Bij veiligheid moet u bijvoorbeeld denken aan scharnierbeveiligingen, doorvalbeveiligingen bij ruiten, zachte ondergrond bij speeltoestellen en een ontruimingsplan. Op alle locaties zijn voldoende BHV-ers aanwezig. Meerdere keren per jaar is er een ontruimingsoefening met de leerlingen. Zo leren zij hoe te handelen bij een ontruiming. In iedere werkruimte is een kaart met de vluchtroute aanwezig.

Leerlingdossier

Van uw kind is een dossier aanwezig. Het dossier is alleen toegankelijk voor medewerkers van de school die met de leerling werken, de schoolleiding en de inspectie. U heeft inzagerecht in het dossier. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de schoolleiding. Gegevens over uw kind geven we alleen aan derden na uw schriftelijke toestemming.

 

Wij werken volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. In het vrijstellingsbesluit hebben wij vrijstelling gekregen voor het verwerken van persoonsgegevens op basis van wettelijke doelstellingen voor het onderwijs. Bij verwerking van gegevens die niet onder het vrijstellingsbesluit zijn opgenomen vragen wij altijd toestemming aan u als ouder en beperken wij ons enkel tot de gegevens die nodig zijn om het doel te bereiken.

Veiligheidsbeleid

Aukje van Belkum is coördinator sociale veiligheid.