Auris Montaal Aurislogo

Urentabel en leerlijnen

Ons onderwijs heeft als uitgangspunt het datagestuurd en opbrengstgericht werken. Dat betekent dat we afhankelijk van de resultaten, de opbrengsten en de onderwijsbehoeften de leerling plaatsen in een leerroute. Deze leerroute bepaalt waar de lesstof over gaat. Twee keer per jaar kijken we of de leerroute nog passend is bij de ontwikkeling van het kind. Wij maken gebruik van leerlijnen voor al onze groepen. Deze zijn uitgewerkt in arrangementskaarten.

In deze arrangementskaarten staat welke doelen wij willen behalen en welke methodieken wij hiervoor gebruiken. Er is concreet te zien wat de school doet om leerlingen leerdoelen door de jaren heen te laten behalen die passen bij hun perspectief op vervolgonderwijs. Er wordt hierbij kritisch gekeken naar de inzet van de methoden.

In de begeleiding aan onze leerlingen bieden wij drie leerroutes:

 • Basis leerroute
  De meeste leerlingen van volgen deze leerroute. Wanneer de doelen van deze leerroute behaald worden heeft de leerling perspectief om uit te stromen naar VMBO Basis/Kader.
 • Verdiepte leerroute
  Deze leerroute is bedoeld voor leerlingen bij wie het erg goed gaat in een vak of in meerdere vakken. Deze leerlingen kunnen vaak met minder instructie aan het werk en worden uitgedaagd met extra uitdagende leermaterialen. Deze leerlingen hebben het perspectief om uit te stromen naar VMBO Gemengd/Theoretisch. Ook kan tussentijds gedacht worden aan een over- of terugplaatsing naar het regulier basisonderwijs.
 • Intensieve leerroute
  Er zijn ook leerlingen voor wie de basis leerroute moeilijker te volgen is. In groep 1 t/m 5 krijgen deze leerlingen extra instructie en waar nodig andere verwerkingsstof of materialen. Vanaf groep 6 kiezen we soms voor het aanpassen van de doelen, een verwerking op een passender niveau of we passen de hoeveelheid leerstof aan. Ook geven we soms de leerling meer tijd om het doel te behalen. Soms bekijken we of een andere vorm van onderwijs passender is. De uitstroom bij deze leerroute is in principe praktijkonderwijs.
 • Een enkele keer is het nodig om een leerling te laten doubleren 
  Met betrekking tot doubleren hanteren we de volgende werkwijze: doubleren gebeurt alleen bij hoge uitzondering. Dit is erg afhankelijk van de leerontwikkeling en leervoorwaarden van de leerling. Doubleren moet een toegevoegde waarde hebben en er moet een degelijk plan liggen over het leerstofaanbod. Mocht dit het geval zijn, dan kiezen we bij voorkeur voor doubleren in groep 4.

Vanaf groep 2 nemen we een CITO toets af om de didactische ontwikkeling van onze leerlingen te volgen. Soms komt de uitslag van de CITO toets niet overeen met hoe de leerling in de klas functioneert. In groepsbesprekingen staan we hierbij stil. De teamleider bepaalt samen met de leerkracht het onderwijsaanbod op groepsniveau. Daarnaast bepaalt de Commissie van Leerlingzorg, in overleg met de leerkracht, of voor een individuele leerling aanpassingen in het aanbod wenselijk zijn.

 • Veilig
 • Veilig

  Leerlingen voelen zich geaccepteerd, gewaardeerd en gerespecteerd. Dit zijn voorwaarden voor een veilig klimaat. Een omgeving waarin de leerling zich prettig en daarmee veilig voelt. 

 • Samen
 • Samen

  De school hecht veel waarde aan een nauwe samenwerking met de ouders. Het vergroot de kansen voor de leerlingen en ouders staan dichter bij het leerproces. De ouders kunnen aansluiten op wat de leerkracht in de klas doet en kunnen thuis een verlengstuk zijn voor het leren. Regelmatig overleg tussen school en ouders is van groot belang. De afstand tussen school en thuis, die soms letterlijk groot is, mag het juiste contact niet in de weg staan. Met de expertise die binnen het team aanwezig is geven we samen vorm aan het onderwijs voor onze leerlingen.

 • Balans
 • Balans

  Het leeraanbod op school is evenwichtig, past bij de uitdagingen die de leerling nodig heeft om te presteren. De leerdoelen zijn duidelijk en de weg naar het einddoel is zonder omwegen. De leerling wordt uitgedaagd om al zijn mogelijkheden te benutten. 

 • Leren
 • Leren

  “Met plezier samen leren in veiligheid en balans”, een missie die de vijf kernwaarden bezit. De leerlingen leren de juiste leerstof die nodig is en die past bij de mogelijkheden van de leerling. Het opdoen van ervaringen waar de juiste taal aan gekoppeld wordt, staat vanaf de jongste groepen centraal in ons onderwijs. 

 • Plezier
 • Plezier

  Op Auris Montaal gaan de leerlingen met plezier naar school. De leerling ervaart dat leren plezierig is en mogelijkheden creëert voor de toekomst. Met plezier pakt de leerling de taken aan. Naast serieuze zaken is er ook voldoende ruimte voor plezier. Enthousiaste leerkrachten vol energie dragen bij aan het plezier op school.